Evenimente

Seminarul cu tema “Cum sa scrii o propunere competitiva pentru HORIZON 2020”, 10-11 decembrie 2014, Brasov Cluj Napoca

Seminarul cu tema “Cum sa scrii o propunere competitiva pentru HORIZON 2020”, 11 iulie 2014, Bucuresti

Seminarul cu tema “How to Negotiate and Administer Framework 7 Grant Agreements”, 22 mai 2008, Bucuresti

Seminarul cu tema How to Write a Competitive Proposal for Framework 7″, 21 mai 2008, Bucuresti

Seminarul cu tema “Cum sa scrii o propunere competitiva pentru Programul Cadru 7” in data de 12 iulie 2007, Timisoara

Seminarul cu tema “Cum sa scrii o propunere competitiva pentru Programul Cadru 7”  in data de  11 iulie 2007, ASE Bucuresti

Seminarul cu tema “Research Management and Administration in a Changing World” in data de 24 – 26 iunie 2004, Bucuresti